Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
HR w zarządzaniu organizacją
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • budowania strategii HR,
 • planowania, rekrutacji i pozyskiwania pracowników na stanowiska,
 • adaptacji i integracji pracowników oraz uwarunkowań teambuldingu,
 • okresowego oceniania i prowadzenia rozmów oceniających,
 • coachingu, mentoringu i wspierania rozwoju kompetencji
 • motywowania materialnego i pozamaterialnego,
 • zarządzania talentami,
 • controllingu personalnego i optymalizacji kosztów osobowych,
 • prawa pracy
 • elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy w zakresie tradycyjnych oraz wirtualnych form pracy online
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • umiejętności strategicznego sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego, czy III sektora.
 • umiejętności wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkimi, kierowania zespołami pracowniczymi, wartościowania pracy, oraz umiejętności wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej;
 • umiejętność definiowania, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania interpersonalnych, psychologicznych, społecznych, orz kulturowych problemów i uwarunkowań podejmowania decyzji personalnych w kontekście globalizacji, wirtualizacji, sieciowości, wzrostu roli pokolenia Z, wzrostu ryzyka i umiędzynarodowienia biznesu
 • umiejętność autodiagnozy własnego potencjału zawodowego, poznania swoich mocnych i słabych stron jako specjalista zarządzania, specjalista ds. HR na rynku pracy
 • budowania własnego wizerunku profesjonalisty, zarządzania własną karierą, planowania ścieżki rozwoju zawodowego
 • komunikacji z innymi ludźmi w zakresie uwarunkowań pracy w zespole
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • Absolwenci tej specjalności otrzymują w toku nauczania na specjalności szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności niezbędny do efektywnej pracy i sprawnego podejmowania decyzji w bardzo szerokich obszarach profesjonalnych /stanowiskach pracy na współczesnym rynku pracy
 • na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
 • na stanowiskach specjalistycznych w każdym obszarze funkcjonalnym związanym z kierowaniem zespołami pracowniczymi, w zakresie pionów HR, działów zasobów ludzkich, bądź działów organizacyjnych,
 • na stanowiskach projekt menedżerów, którzy powinni samodzielnie kierować zespołami na swoich projektach 
 • w kierunku rozwinięcia nowoczesnej kariery w zakresie HR Biznes Partnera
 • w zakresie freelnacera, w zawodzie doradcy, konsultanta, trenera bądź coacha w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • w zakresie prowadzenia swojego własnego biznesu, bycia przedsiębiorcą, który sam zatrudnia, szkoli i motywuje swoich pracowników
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Przedsiębiorstwa komercyjne, prywatne (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • Organizacje i instytucje zarządzania publicznego (instytucje samorządu terytorialnego, administracja państwowa)
 • Organizacje III sektora, fundacje, stowarzyszenia
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy doradcze, konsultingowe
 • Własna działalność usługowa i gospodarcza
 • Firmy rodzinne
 • Organizacje sportowe
 • Instytucje kultury
 • Instytucje służby zdrowia
 • Media
Informacje o specjalności

Specjalność HR w Zarządzaniu Organizacją oferuje absolwentom pozyskanie nowoczesnej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi w przedsiębiorstwach biznesowych oraz jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Zajęcia na specjalności prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi Katedry Organizacji i Zarządzania, którzy mają również bogate doświadczenie  praktyczne w zakresie wdrożeń metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacjach. Absolwent po ukończeniu specjalności będzie wyposażony w kompetencje pozwalające mu pracować w dowolnego typu organizacji, zajmując się procesami i narzędziami związanymi z czynnikiem ludzkim, społecznym, odnoszącymi się do budowania i kierowania zespołami pracowniczymi.

« wróć