Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Inwestycje i nieruchomości
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw teorii ekonomii,
 • podstaw zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu prawnym, organizacyjnym, marketingowym, finansowym i narzędziowym,
 • zarządzania inwestycjami przedsiębiorstw: rzeczowymi i finansowymi,
 • gospodarowania nieruchomościami, zwłaszcza w zakresie rynku nieruchomości, wyceny nieruchomości, zarządzania nieruchomościami,  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu  zarządzania przedsiębiorstwem,
 • poznania źródeł finansowania przedsiębiorstwa, zwłaszcza inwestycji  i sposobów ich optymalizacji,
 • przygotowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • poznania funkcjonowania rynku finansowego,
 • efektywnego inwestowania w papiery wartościowe,
 • inwestowania na rynku nieruchomości,
 • poznania uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości w ujęciu podstawowym,
 • zapoznania się z podstawami  zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalisty średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty do spraw zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie,
 • specjalisty w zakresie przygotowania i oceny projektu inwestycyjnego,
 • zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 • pracownika średniego szczebla w banku i biurze maklerskim.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • bankach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach publicznych,
 • własnej firmie,
 • firmie deweloperskiej.
Informacje o specjalności

Studia na specjalności  INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI  pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy, o szerokim,  w wymiarze merytorycznie i interdyscyplinarnym, charakterze. Program studiów zawiera trzy, realizowane jednocześnie, moduły merytoryczne. Pierwszy z nich – projekty inwestycyjne, zawiera szeroką wiedzę w zakresie przygotowania, finansowania i oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, zwłaszcza przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, także współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Drugi moduł edukacyjny to rynki finansowe. Studia w tym obszarze wiedzy dotyczą zagadnień  funkcjonowania rynków finansowych,  instrumentów finansowych, zasad  alokacji kapitału, ryzyka inwestycyjnego,  instytucjonalizacji tegoż rynku. Trzecim modułem edukacyjnym specjalności  INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI jest gospodarowanie nieruchomościami, zwłaszcza wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, obrót, doradztwo  i inwestowanie.

 Atuty specjalności

 • Zgodnie z art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1774) Absolwent po ukończeniu specjalności Inwestycje i Nieruchomości na studiach stacjonarnych UG, łącznie na studiach pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i studia magisterskie), spełnia jeden z wymogów ustawowych ubiegania się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Program studiów jest unikatowy, odpowiada trendom edukacyjnym w krajach Europy Zachodniej.
 • Program specjalności, obejmujący studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, posiada certyfikat CEPI Eur - European Council for Real Estate Professions w Brukseli, w zakresie nieruchomości.
 • Ważnym elementem dydaktycznym są liczne zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności w zakresie optymalizacji decyzji gospodarczych w sferze inwestycyjnej i nieruchomościowej.  Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy Katedry posiadający licencje zawodowe, między innymi maklerzy papierów wartościowych, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy i pośrednicy na rynku nieruchomości. Zajęcia dydaktyczne prowadza również liczni eksperci z praktyki.
 • Realizowany model edukacyjny przygotowuje absolwenta do pracy o poszukiwanych umiejętnościach, zwłaszcza  na rynku nieruchomości  i w sferze inwestycyjnej przedsiębiorstw i instytucji.

 

« wróć